Pojęcie szkody niemajątkowej w polskim prawie konstytucyjnym
PDF

Słowa kluczowe

non-pecuniary damage
the liability of public authorities
right to compensation

Jak cytować

Wojtyczek, K. (2018). Pojęcie szkody niemajątkowej w polskim prawie konstytucyjnym. Przegląd Konstytucyjny - Wersja Archiwalna Czasopisma, (3), 22–43. Pobrano z https://journals.law.uj.edu.pl/przeglad_konstytucyjny/article/view/47

Abstrakt

The explanation of the notion of non-pecuniary damage is relevant not only for determining the constitutional pre-conditions for liability of public authorities but also for the determination of the ways and the extent of compensation. The Constitutional Court, following legal doctrine, considers that damage in constitutional meaning is any injury to legally protected goods of any entity. This definition raises the following questions: 1) what is a legal good, 2) what is someone?s good, 3) how legal protection of a good should be understood and 4) what an injury to good means.
Generally, someone?s goods are individual goods, i.e. goods precious to someone, creating favorable conditions for his or her personal development, goods that cannot be disposed of by other legal subjects. The constitutional notion of damage means that an injury to good is enjoying protection reaching to a certain level of intensity. It encompasses also non-pecuniary goods. An injury to goods is the difference, assessed negatively, between the state of things resulting from the damaging event and the state of things which would have occurred if the damaging event would not have happened. The reparation of the damage should be adequate to its nature. The reparation of the non-pecuniary damage consists foremost in actions aiming at the restitution of the state of things which would have occurred had the damaging event not happened.

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006.

Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, w: System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.

Kaliński M., Odpowiedzialność odszkodowawcza, w: System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.

Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, w: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.

Matys J., Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym, Warszawa 2010.

Michalik M., Wartości a potrzeby, w: Byt i powinności, czyli status i funkcje wartości, red. A.L. Zachariasz, Rzeszów 2005.

Radwański Z., Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową, Poznań 1956.

Riedl K., Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 5.

Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967.

Safjan M., Matuszyk K.J., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa 2009.

Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999.

Walachowska M., Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, Toruń 2007.

Wasilkowski A., Przestrzeganie prawa międzynarodowego (art. 9 Konstytucji RP), w: Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006.

Wojtyczek K., Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim. Zagadnienia ogólne, w: Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2013.

Wojtyczek K., Prawo do skutecznego środka prawnego w Konstytucji RP, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1.