O czasopiśmie

Przegląd Konstytucyjny

Inicjatywa utworzenia Przeglądu Konstytucyjnego zrodziła się w gronie osób tworzących do marca 2016 r. Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. Po rozwiązaniu Komitetu uznaliśmy za zasadne kontynuowanie działalności polegającej na wydawaniu pisma naukowego, które powinno stanowić ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej. Programowo nawiązujemy do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. O nawiązaniu do tych założeń świadczy też skład naszej Rady Programowej. Zaprosiliśmy do niej wybitnych przedstawicieli polskich konstytucjonalistów.

Otwieramy nasze łamy dla autorów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ustrojową oraz prawami człowieka. Oprócz klasycznych zagadnień prawa konstytucyjnego zamierzamy zajmować się również zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania poszczególnych gałęzi prawa, filozofii prawa oraz teorii państwa i prawa, które wiążą się z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym. Pragniemy, by na łamach Przeglądu poruszane były wszystkie istotne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Liczymy nie tylko na autorów, którzy wcześniej zamieszczali swoje teksty na łamach Przegląd Sejmowego, ale również na tych, którzy dopiero niedawno rozpoczęli działalność naukową.

Rozpoczynamy działalność w okresie głębokiego kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Pierwszy numer Przeglądu Konstytucyjnego poświęcony jest w dużej mierze przyczynom, przebiegowi i skutkom tego kryzysu. Artykuły Leszka Garlickiego oraz Marka Safjana stanowią pokłosie konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim we wrześniu 2016 r. Oba teksty stanowią próbę diagnozy stanu polskiej kultury konstytucyjnej. Do stanu konstytucjonalizmu w Polsce nawiązuje większość tekstów znajdujących się w pierwszym numerze.

Kolejne numery Przeglądu Konstytucyjnego będą miały strukturę opracowaną przed laty w Przeglądzie Sejmowym. Zasadniczą część każdego numeru będą stanowiły opracowania studyjne. Stałymi pozycjami będą recenzje i noty bibliograficzne oraz analiza dokumentów źródłowych. Wśród tych dokumentów szczególne miejsce zajmować będą omówienia orzeczeń sądów międzynarodowych oraz sądów konstytucyjnych. Osobną rubrykę poświęcimy glosowaniu orzeczeń sądów polskich i zagranicznych.

Przegląd Konstytucyjny jest kwartalnikiem. Uważamy, że trzymiesięczny rytm wydawania kolejnych numerów gwarantuje zachowanie odpowiednich proporcji między reagowaniem na bieżące problemy konstytucyjne a zachowaniem odpowiedniego dystansu w ich naukowej analizie. Przegląd będzie ukazywał się w wersji papierowej oraz na stronie internetowej. Przed publikacją poszczególnych numerów na stronie internetowej Przeglądu dostępne będą wybrane teksty stanowiące zapowiedź kolejnego numeru. Dostęp do elektronicznej wersji naszego czasopisma jest otwarty i nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Oddając w ręce czytelników pierwszy numer Przeglądu Konstytucyjnego, zachęcamy do lektury oraz dzielenia się z nami spostrzeżeniami co do jego kształtu oraz treści.

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja drukowana.

Nakład 100 egz.

ISSN: 2544-2031